Onze Geloofsbelijdenis

We onderschrijven diverse traditionele christelijke geloofsbelijdenissen en specifieke Pinkster-geloofsbelijdenissen, maar schrijven toch ook onze eigen belijdenis die dienstig moet zijn in onze tijd en in onze samenleving. Geloven heeft immers enerzijds een traditioneel karakter, en anderzijds zoekt geloven voortdurend zijn vorm in een veranderende samenleving. We vinden ons terug in de vroeg-christelijke, in de protestantse en in de Pinkster / Charismatische geloofsbeleving.

Elk mens is, naar het beeld van God geschapen een uniek persoon, die alle waardering en respect toekomt en die zich in alle vrijheid ten volle moet kunnen ontplooien.

De mens is verantwoordelijk t.o.v. zijn medemens en t.o.v. God.

God heeft er steeds voor geijverd om de mens in harmonie en eenheid met Hem en met zijn medemens te laten leven. Daar de mens deze harmonie vaak verbreekt, is God in zijn genadig handelen volkomen mens geworden in Jezus, de Christus die verrezen is. God toont zich nog steeds in deze wereld.

Geloof in Jezus (‘God redt’), de Christus (de Gezalfde, de Messias) geeft niet alleen zinvolle visies op belangrijke levensthema’s en draagt niet alleen bij tot de ontplooiing van het individu, maar leidt ook tot een harmonieus leven in relatie met God en met anderen. Jezus schenkt eeuwig leven.

De Heilige Geest wordt aan de gelovige, die daarom vraagt, gegeven omdat de christen Gods aanwezigheid voortdurend nodig heeft. De doop in de Heilige Geest maakt een krachtigere werking van de Geest mogelijk. De Heilige Geest geeft aan de christen de nodige steun (met zijn aanwezigheid, vruchten, gaven en bedieningen) om hem persoonlijk op te bouwen en om hem bij te staan bij het dienen van anderen en bij het vervullen van zijn opdracht.

De ontmoeting met andere christenen en persoonlijk gebed en bezinning leveren de nodige steun, stimulans en dynamiek voor de verrijking, de verdieping en de groei van het (geloofs)leven. Elke gelovige is een priester en samen wordt het lichaam van Christus (kerk/gemeente) gevormd.

Eenheid onder christenen en respect voor andersdenkenden moeten worden gezocht en komen de geloofwaardigheid van het christendom ten goede.

Het evangelie, de blijde boodschap die voor ieder relevant is, hoort als vanzelfsprekend met daden en woorden te worden uitgedragen.

De Bijbel, die Gods omgaan met de mens en de omgang van mensen met God beschrijft, is belangrijk en noodzakelijk voor het begrijpen en de toepassing van het christelijk geloof en heeft tevens het hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven.