Ons functioneren

Het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten (VVP) is het samenwerkings-verband waarvan we lid zijn. Het VVP raakt de zelfstandigheid van de aangesloten gemeenten niet, maar levert naast de belangrijke broederlijke contacten een aantal praktische mogelijkheden.

Zo worden er kinder-, tiener- en jeugdkampen georganiseerd en de jaarlijkse Ontmoetingsdag op 11 november. Vlaanders is het VVP-tijdschrift. Mede via VVP zijn er contacten en banden met buitenlandse Pinksterkerken, met Belgische Protestants-evangelische kerken en met de overheid. De gemeente behoort officieel tot de protestants-evangelische eredienst in België (ARPEE, Autonome Raad van Protestants-Evangelische kerken).

Een infobrochure met adressenlijst van de VVP-gemeenten kan worden besteld.

Onze structuur trachten we te richten naar het Bijbels model met ambten (oudsten en diakenen) en met bedieningen, maar vooral met ieders betrokkenheid of ‘het priesterschap van alle gelovigen’. Gelijktijdig trachten we een structuur te creëren die praktisch is: ruimte geven voor ieders medewerking, verantwoordelijkheden verdelen, een kerngroep vormen die ook aan beleid en visie werkt, eindverantwoordelijken voor deelgebieden aanstellen.

Concreet betekent dat op dit ogenblik:

  • ieder kan zich beschikbaar stellen om naar zijn talenten en bekwaamheden ingeschakeld te worden;
  • ieder is welkom op de gemeentevergaderingen;
  • verschillende mensen dragen verantwoordelijkheid voor een deelgebied van de gemeente (zie lijst beschrijving van activiteiten). Zij doen dit in overleg met de oudsten.

Onze financies komen van vrijwillige bijdragen van de leden. Bijbels onderwijs over ‘geven’ kan en hoort gegeven te worden, maar de nadruk ligt inderdaad op de vrijwilligheid. De bijdragen kunnen op zondag in de daarvoor voorziene ‘bus’ gedeponeerd worden of op de bankrekening (zie hoofdstuk ‘Praktisch’) gestort worden.

De financies worden door een vzw (Jezus Leeft vzw) beheerd en het financieel jaarverslag wordt bekend gemaakt aan de gemeente. Naast de gelden die nodig zijn voor het functioneren van de eigen gemeente, wordt meer dan 20% van de inkomsten geschonken aan zendingsprojecten in het buitenland.