Op zoek naar een woonplek voor Nina

De hele dag was het in mijn gedach­ten. De dag van de Men­sen­rech­ten. Voor­al de vraag of één dag van de Men­sen­rech­ten wel genoeg is? Hoe­veel men­sen­rech­ten wor­den er niet geschon­den, soms zelfs gewoon omdat we het niet weten?

Men­sen­rech­ten

Het recht om mens te zijn…schiet het door mij heen. Het recht om mens­waar­dig te mogen leven. Een recht… dan zou de vraag niet mogen bestaan of iemand dat recht wel heeft, maar heeft ieder mens men­sen­rech­ten. Dan is er geen enke­le reden dat iemand niet mens­waar­dig behan­deld hoeft te wor­den. De vra­gen in mijn hoofd over men­sen­rech­ten en recht op mens­waar­dig­heid lei­den mijn gedach­ten naar Nina.

Nina

Ik ken haar nu twee maan­den. Ik bewon­der haar moed en dap­per­heid. Moed om elke dag opnieuw posi­tief te bekij­ken van­uit de gedach­te dat er mis­schien iets zal ver­an­de­ren in haar situ­a­tie. Ze wil niet te veel ach­ter­om kij­ken, naar het ver­le­den, maar toch ver­telt ze me over haar jeugd in Afri­ka. Als jong meis­je moest ze al wer­ken zodat haar broers naar school kon­den gaan. Zelf ging ze niet naar school. Ze kan een paar cij­fers lezen, genoeg om te weten wel­ke tram ze moet nemen. Ze kan afspra­ken memo­ri­se­ren en als ze een keer ergens geweest is, heeft ze onder­weg een aan­tal her­ken­nings­pun­ten in haar geheu­gen geprent.

Het grijpt me aan als ze me een oud pas­poort laat zien en vraagt om haar leef­tijd uit te reke­nen. ‘Je bent nu 53’, zeg ik en ben aan­ge­daan als ik haar ver­won­de­ring daar­over op haar gezicht aflees – als­of het niet over haar gaat.

Thuis­loos  

Terug naar het heden, vraag ik waar ze woont. “Een beet­je hier en een beet­je daar,” ant­woordt ze daar­op. Ze is thuis­loos. Er zijn wat men­sen die het niet kun­nen aan­zien dat ze op straat zou sla­pen. Daar­door slaapt ze soms bij de ene vrien­din, maar als ze merkt dat het voor haar wat te veel wordt, gaat ze naar een ande­re vrien­din, tot die er weer genoeg van heeft. “Hoe lang leef je al zo?” vraag ik haar. “In totaal al tien jaar,” denkt ze, hoe­wel er wel tij­den zijn geweest waar­in het wat beter ging. “Maar mijn pro­bleem was dat ik niet wist wat ik moest doen. Ik kan niet lezen. Hier­door heb ik kan­sen gemist.”

You gave me back my huma­ni­ty


Er is veel gebeurd. Ze zucht. In Afri­ka, onder­weg van Afri­ka naar Euro­pa en nu al die jaren in Bel­gië, als rech­te­lo­ze die de weg niet weet, die geen dak boven haar hoofd heeft als ze niet haar hand ophoudt bij een vrien­din. In de loop van de jaren is ze het zicht aan een oog gro­ten­deels kwijt­ge­raakt en pijn aan haar ande­re oog maakt haar ang­stig om blind te wor­den.

Een thuis

“Wat zou je op dit moment het lief­ste wil­len?” vraag ik haar. “Stel dat alles moge­lijk was.” “Ik vraag niet veel,” zegt ze. “Gewoon een heel klein plaats­je waar ik thuis mag zijn, met mijn eigen bed, en een moge­lijk­heid om voor mij­zelf te zor­gen. Niet meer.” We gaan aan de slag. Ter­wijl de advo­caat met wie we samen­wer­ken zich buigt over de moge­lijk­he­den voor recht­ma­tig ver­blijf in Bel­gië, bel­len we rond naar ont­haal­te­hui­zen voor dak­lo­zen. Meest­al is er geen plaats of geen moge­lijk­heid omdat ze geen docu­men­ten heeft. Ik rea­li­seer me hier­door maar weer eens dat Nina niet de eni­ge is in deze situ­a­tie. Via ‘Dok­ters van de Wereld’ kan ze naar een oog­arts en krijgt ze ver­zach­ten­de medi­ca­tie voor haar ogen. Met vou­chers voor de super­markt die we haar kun­nen geven, koopt ze de hoog­no­di­ge spul­len om te over­le­ven. En geen enke­le keer vraagt ze om meer.

Gra­ti­tu­de  

Bij onze laat­ste ont­moe­ting geeft ze me een cadeau­tje. Een hand­werk­je. “It is out of gra­ti­tu­de,” zegt ze met tra­nen in haar ogen. Ogen die pijn doen. “Dat hoeft toch niet, Nina,” zeg ik. “Jawel. You gave me back my huma­ni­ty. Jij hebt niet door hoe­veel het voor mij bete­kent, maar ik tel de dagen af dat ik weer bij jou op gesprek mag komen, zelfs als je geen ant­woord hebt op mijn vra­gen.” Ik zie haar in gedach­ten tel­len op haar vin­gers en besluit er een afspraak extra tus­sen te zet­ten.

Huma­ni­ty  

Mens­waar­dig­heid ver­taal ik in mijn hoofd. Waar­de van het mens mogen zijn. Als ik naar haar hui­di­ge situ­a­tie kijk, hoop ik dat er nog veel meer mens­waar­dig­heid komt. Mens­waar­dig­heid in de vorm van een eigen plek­je waar ze zich thuis mag voe­len, men­sen om zich heen die haar zien als mens en waar­de­ren, gezond­heids­zorg en uit­zicht op een recht­ma­tig ver­blijf.

Kerst

Nina* is een fic­tie­ve naam en haar ver­haal is ver­vaagd zodat haar pri­va­cy gewaar­borgd blijft. Maar het team van Cherut kent haar en wil haar de moge­lijk­heid bie­den om in een tran­si­tie­ka­mer te ver­blij­ven. Omdat we haar haar ‘huma­ni­ty’ wil­len terug­ge­ven, veel meer dan ze nu zelf ervaart. Ter­wijl onze samen­le­ving op het hoog­te­punt van de vier­de golf in de coron­a­pan­de­mie harts­toch­te­lijk uit­kijkt naar een ‘nor­ma­le’ Kerst zon­der beper­kin­gen, kijk ik met Nina uit naar een kerst­won­der, waar­in haar beper­kin­gen ver­an­derd wor­den in moge­lijk­he­den. Uit­ge­re­kend Kerst begon ooit met twee men­sen op zoek naar onder­dak, dat ze alleen maar von­den in een stal, de plaats waar het Kerst­kind gebo­ren werd. We zijn op zoek naar een thuis voor Nina.

Cherut

Cherut is een vzw die mee op weg gaat met vrou­wen zoals Nina, die een voor­ge­schie­de­nis en een heden heb­ben waar­in geweld, onrecht, uit­bui­ting en ande­re oor­za­ken ervoor zor­gen dat hun mens­waar­dig­heid geen van­zelf­spre­kend­heid is. We zijn altijd op zoek naar kan­sen voor vrou­wen in de vorm van tran­si­tie­wo­nin­gen (kamers of appar­te­ment­jes) waar ze tij­dens hun tra­ject naar een bete­re toe­komst vei­lig kun­nen wonen, jobs en leer­kan­sen in een soci­a­le war­me omge­ving, een com­mu­ni­ty zodat ze er niet alleen voor staan. Huma­ni­ty.

Wil je Nina hel­pen?

*Steun de kerst­ac­tie van www.kleedjevoorvrijheid.com t.v.v. Cherut

*Ver­ha­len­bun­del ‘Moza­ïek, over-leven in en na pros­ti­tu­tie, uit­bui­ting en men­sen­han­del’ is  ver­krijg­baar via cherutbelgium@​gmail.​com – opbrengst t.b.v. Cherut vzw.

Check ook onze web­si­te: www.cherutbelgium.com en die van onze part­ner www.koffieklap.be, de kof­fie­bar met een ver­haal in Ant­wer­pen.

REKENINGNUMMER CHERUT: BE47 0689 0888 5680 M.v.v. spon­sor­ac­tie Kleed­je voor vrij­heid.